Search

ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทย-อินเตอร์ อีเลคทริค อินดัสตรีส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ปทุมธานี 54/38-39 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

สถานที่ตั้ง สาขา อมตะ ชลบุรี

111/66 หมูุ่ 6 ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000

E.mail

sales@thai-interelectric.co.th    เบอร์โทรศัพท์

    E-Mail

    sales@thai-interelectric.co.th